Tổng hợp các hàm Ecxel thông dụng trong kế toán

      Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng hợp các hàm Ecxel thông dụng trong kế toán

Excel là công cụ được sử dụng phổ biến trong hoạt động kế toán của các doanh nghiệp, giúp ích cho kế toán trong công việc nhập và tính toán số liệu. Dưới đây, bài viết xin tổng hợp các hàm Excel thông dụng trong kế toán.

1. Các hàm Excel thông dụng trong kế toán thống kê

 • Hàm SUM và SUMIF

Hàm SUM: được sử dụng để tính tổng tất cả các số trong vùng dữ liệu được chọn.

Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…)

 Trong đó, Number1, Number2, Number3… là các số cần phải tính tổng.

Tổng hợp các hàm Ecxel thông dụng trong kế toán

Các hàm Excel thông dụng

Hàm SUMIF:  tính tổng giá trị của các ô được chỉ định với điều kiện cụ thể, thường dùng trong nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng khi làm Nhật ký chung, làm các bảng tổng hợp nhập – xuất hàng…

Công thức SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) = SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

 Trong đó:

Range: Dãy số muốn xác định tổng

Criteria: điều kiện muốn tính tổng (có thể là biểu thức, chuỗi hoặc số)

Sum_range: các ô chứa giá trị cần tính tổng

 • Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được dùng để tính giá trị trung bình của các đối số nhập vào.

 Công thức AVERAGE(Number1, Number2, Number3…) Trong đó, Number1, Number2, Number3… là các số nhập vào cần tính giá trị trung bình.

 •  Hàm SUMPRODUCT

Tính tích của dãy ô, sau đó tính tổng của các tích đó.

 Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…). Trong đó: Array1, Array2, Array3… lần lượt là các dãy ô bạn muốn tính tích, sau đó tính tổng các tích.

 • Hàm MIN

Trả về kết quả là số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào

 Công thức: MIN(Number1, Number2, Number3…)Trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

 •  Hàm SMALL

 Tìm số có giá trị nhỏ thứ k trong dãy ô được nhập vào.

 Công thức: SMALL(Array, k). Trong đó, Array là dãy ô được chọn, k là thứ hạng của số cần tìm tính từ số nhỏ nhất).

 •  Hàm COUNT

 Là hàm đếm dữ liệu của các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy được nhập.

 Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…) Trong đó, Value1, Value2, Value3… là dãy hay mảng dữ liệu được chọn.

2. Nhóm hàm tìm kiếm trong Excel

 • Hàm VLOOKUP

 Là hàm trả về giá trị tìm kiếm theo cột đưa từ bảng tham chiếu với bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. Nếu X = 0 thì kết quả dò tìm chính xác, X = 1 là kết quả dò tìm một cách tương đối.

Tổng hợp các hàm Ecxel thông dụng trong kế toán

Hàm Vlookup là hàm chuyên dùng trong Excel

Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup]) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X)

 • Hàm HLOOKUP

 Tìm kiếm giá trị như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh với giá trị trong hàng đầu tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

 Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup])

3. Nhóm hàm điều kiện trong Excel

Hàm IF trong Excel được sử dụng rất phổ biến, đây là hàm điều kiện được sử dụng để lấy các giá trị mong muốn trong chuỗi. Đây cũng là hàm cơ bản trong kế toán mà bạn phải khi muốn truy xuất dữ liệu có điều kiện. Cách sử dụng hàm IF ra sao các bạn làm theo hướng dẫn sau đây nhé.

Cú Pháp: IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false).

Logical_test là điểu kiện bạn đặt ra cho chuỗi cần tính.
Value_if_True/False: là kết quả hiển thị nếu điều kiện đúng hiển thị Value_True còn sai hiển thị Value_Failse

Giải thích: Nếu điều kiện đúng thì kết quả trả về giá trị 1, còn nếu sai thì trả về giá trị 2.

4. Các hàm thông dụng trong Excel- nhóm hàm logic

 • Hàm AND

 Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

 Trong đó, Logical1, Logical2,… là các biểu thức có điều kiện. Các đối số nhập vào phải là giá trị logic hoặc mảng/ tham chiếu có chứa giá trị logic, nếu không kết quả sẽ trả về #VALUE!

 Nếu hàm cho kết quả TRUE (1) nếu các đối số nhập vào là đúng, và khi hàm trả về giá trị FALSE (0) nếu có 1 hay nhiều đối số của nó bị nhập sai.

 •  Hàm OR

 Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

 Trong đó, Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm sẽ trả về giá trị True (1) nếu bất kỳ đối số nào nhập vào là đúng và trả về giá trị FALSE(0) nếu tất cả các đối số nhập vào sai.

 •  Hàm NOT

 Đây là hàm đảo ngược giá trị của đối số nhập vào.

 Công thức: NOT(Logical)

 Trong đó Logical là biểu thức logic hoặc một giá trị

Trên đây là các hàm Excel thông dụng trong kế toán. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

Yến Thanh- sinh viên Cao đẳng Dược tổng hợp

5 (100%) 1 vote