Hàm Vlookup trong kế toán

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán là một hàm trong Excel thường được sử dụng trong kế toán nói riêng và được dùng phổ biến nhất khi thực hiện các công việc như tra cứu thông tin về nhân viên, học sinh, hàng hóa, dịch vụ, tìm kiếm dữ tiệu, tính toán, tìm kiếm,… trên excel.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo hàm Vlookup trong kế toán bởi nó không hể đơn giản như chúng ta nghĩ đâu nhé. Nếu như không hiểu đọc rõ ràng và nắm được được công thức cơ bản của hàm Vlookup thì các bạn sẽ khó lòng mà thực hiện tốt được công việc kế toán của mình.

Công dụng hàm Vlookup trong kế toán là gì?

Trước tiên cần hiểu và sử dụng diệu quả các bạn cần phải biết công dụng cảu hàm Vlookup trong kế toán là gì?

– Tìm Mã sản phẩm hoặc  hàng hóa, tên sản phẩm/ tên hàng hóa từ bảng Danh Mục sản phẩm/Hàng Hóa về Bảng Nhập Xuất Tồn Kho.

–  Tìm đơn giá Nhập kho hay Xuất kho từ Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất, Nhập Kho

– Tìm Tên TK, Mã TK tư bảng Danh Mục Tài Khoản tới bảng Cân Đối Phát Sinh,…

– Tìm số dư của đầu tháng thứ n dựa vào tổng số của cột số dư trong tháng n-1

– Tìm số khấu hao căn cứ vào Giá trị khấu hao

– Tính lương nhân viên theo hệ số,…

Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán

Tác dụng của hàm Vlookup  mà các bạn nên nẵm rõ

Vlookup là hàm tìm kiếm dữ liệu có kèm theo một điều kiện hay còn được gọi là giá trị để tìm kiếm.

Hàm Vlookup gồm có 4 tham số sau:

=Vlookup(Giá trị tìm kiếm, Bảng dữ liệu tìm kiếm, Cột trả về giá trị mà bạn cần tìm kiếm,0).

Giải thích ý nghĩa của các tham số như sau:

– Giá trị tìm kiếm: Đây chỉ là một Ô (giống như mã tài khoản, mã sản phẩm hoặc mã công cụ, mã tài sản, mã hóa đơn,…) và buộc phải có Tên ở trong bảng dữ liệu cần tìm kiếm.

– Bảng dữ liệu tìm kiếm: Bảng này phải chứa tên của tham số thứ nhất giá trị tìm kiếm và chứa Giá trị cần tìm. Để bắt đầu tìm kiếm từ vùng được tính từ dãy số có chứa các Giá trị tìm kiếm.

– Cột trả về giá trị mà bạn cần tìm kiếm: Chính là số thứ tự cảu cột, được tính từ bên trái sang vùng dữ liệu tìm kiếm.

– Tham số “ 0”: Được sắp xếp không theo một thứ tự nào.

– Việc sử dụng phím F4  thì khi sử dụng công thức các bạn cần phải lưu ý nhé.

Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán

Ví dụ cụ thể:

 Đi tìm hóa đơn giá xuất kho của mã hàng DH01 từ bảng dữ liệu Nhập xuất tồn về Phiếu xuất kho.

– Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng DH01 trên Phiếu xuất kho, ví dụ như nó nằm ở ô F8

– Bảng dữ liệu tìm kiếm: là Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu được tính từ dãy ô có chứa mã hàng DH01 đến các ô tiếp theo có chứa giá trị mà các bạn cần tìm kiếm, ví dụ là vùng từ B9:B19.

– Cột trả về giá trị cần tìm kiếm: Đó chính là  cột Đơn giá xuất kho nằm ở trên Bảng Nhập Xuất Tồn và đượcđếm bắt đầu từ phía bên trái của vùng sang, chẳn hạn như cột thứ 9.

Trên đây là hướng dẫn về cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán. Thông thường, chúng ta thường kết hợp với các hàm khác cũng với hàm Vlookup để các bài toán phục tạp một cách nhanh chóng hơn, mọi chi tiết về cách kết hợp hàm Vlookup với các hàm khác đã có trên website.

Chúng tôi tin rằng rằng sau bài viết bổ ích này các bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm Vlookup trong kế toán để phục vụ tối đa cho công việc của mình để chúng trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Rate this post