Hàm vlookup trong excel là gì?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hàm vlookup trong excel là gì?

Hàm vlookup là một trong những hàm dò tìm dữ liệu phổ biến nhất trong Excel. Hàm vlookup trong excel hữu ích trong giúp bạn dò và trả về dữ liệu tương ứng. Hàm vlookup trong excel là gì?

Hàm vlookup để giải quyết các công việc hàng ngày với một số hàm Excel thông dụng.

Có bốn phần thông tin mà bạn cần sử dụng để xây dựng cú pháp cho hàm vlookup:

 • Giá trị bạn muốn tra cứu.
 • Số cột chứa giá trị trả về trong dải ô nếu bạn chỉ định B2:D11 làm dải ô thì bạn nên tính B là cột đầu tiên, C là cột thứ hai.
 • Dải ô chứa giá trị tra cứu luôn nằm ở cột đầu tiên của dải ô để hàm vlookup giá trị tra cứu của bạn nằm ở ô C2 thì dải ô của bạn sẽ bắt đầu ở C.
 • Bạn có thể chỉ định TRUE nếu bạn muốn có một kết quả khớp tương đối giá trị trả về.
 • Nếu bạn không chỉ định bất cứ giá trị nào giá trị mặc định sẽ luôn là TRUE

=VLOOKUP ( sẽ là giá trị tra cứu, Kết quả khớp tương đối (TRUE) hoặc Kết quả về. khớp chính xác FALSE dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả

Hàm vlookup sử dụng khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, trả về dữ liệu tương ứng theo hàng ngang tương ứng. Hàm VLOOKUP được một phạm vi theo hàng dọc.

ham-vlookup-trong-excel-la-gi

Hàm vlookup trong excel là gì?

Hàm vlookup là hàm rất thông dụng khi tìm tên sản phẩm, số lượng, đơn giá dựa trên mã vạch, mã sản phẩm. Hàm vlookup xếp loại nhân viên dựa trên các tiêu chí tìm tên nhân viên.

Hàm vlookup là Look Up nghĩa là tìm kiếm trong tiếng Anh. Một phạm vi theo hàng ngang và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc.

2 công thức hàm vlookup

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm. Giá trị đó có thể điền giá trị trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
 • Col_index_num: tính từ trái qua phải số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm.
 • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
 • Range_lookup: tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm tương đối nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel

Cú pháp hàm VLOOKUP

Hàm VLookup này có công thức tổng quát là:

VLookup_value Giá trị bạn muốn tra cứu. Giá trị bạn muốn tìm kiếm phải nằm trong cột đầu tiên của phạm vi ô mà bạn chỉ định trong đối số table_array.

Lookup_value có thể là một giá trị hoặc tham chiếu đến một ô.

Table_array Phạm vi các ô mà VLOOKUP sẽ tìm kiếm cho lookup_value và giá trị trả về. Bạn có thể sử dụng phạm vi đã đặt tên hoặc bảng và bạn có thể dùng tên trong đối số thay vì tham chiếu ô.

Cột đầu tiên trong phạm vi ô phải chứa lookup_value. Phạm vi ô cũng cần bao gồm giá trị trả về bạn muốn tìm.

Col_index_num Số cột (bắt đầu bằng 1 cho cột ngoài cùng bên trái của table_array) có chứa giá trị trả về.
Range_Lookup Một giá trị lô-gic sẽ xác định xem bạn muốn hàm VLOOKUP tìm kết quả khớp tương đối hay kết quả khớp chính xác:

– Kết hợp gần đúng – 1/True giả định cột đầu tiên trong bảng được sắp xếp thành số hoặc số thứ tự, sau đó sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất. Đây sẽ là cách thức mặc định nếu bạn không xác định cách thức nào khác.

– Kết hợp chính xác – 0/ các tìm kiếm false cho giá trị chính xác trong cột đầu tiên.

Đối với máy tính có thể khác nhau nên bạn có thể dùng dấu chấm phẩy (;) thay vì dấu phẩy trong công thức (,).

Phân biệt hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Cú pháp hàm HLOOKUP và VLOOKUP không có sự khác nhau nhiều. VLookup có ý nghĩa tìm kiếm một giá trị ở trong 1 hàng cùng bảng hoặc là mảng giá trị và trả về giá trị cùng 1 từ mà các bạn chỉ định trong bảng đó.

Ý nghĩa của hai hàm VLookup này đó là:

– Chúng ta sẽ dùng hàm HLOOKUP khi các giá trị so sánh nằm ở một hàng nằm ngang ở trên cùng một bảng dữ liệu muốn tìm một số hàng đã xác định chúng ta dùng theo công tính tìm xuôi.

– Dùng VLOOKUPnếu như các giá trị so sánh của bạn đã nằm trong cột ở bên trái của dữ liệu mà các bạn muốn tìm hiểu.

Hàm Vlookup nâng cao sẽ lồng vào một số hàm khác trong lệnh Vlookup giải quyết một số vấn đề để nâng cao tỷ lệ phân tích thường gặp như sau:

 • Vlookup lồng nhau (để chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ nhiều bảng tính/dải ô, kết hợp nhiều bảng thành một bảng)
 • Vlookup và Match ( chúng ta sẽ dùng để tham chiếu chéo hai trường trong dữ liệu cũ đã có)
 • Vlookup và IF (Các bạn sẽ tra cứu dữ liệu trong bảng hoặc dải ô đã được lập trình sẵn và sẽ đưa ra kết quả một cách nhanh chóng nhất)
 • Vlookup và Indirect (Phần này có ý nghĩa rất quan trọng là sẽ tự động kéo dữ liệu từ các trang tính khác nhau)

Quy tắc của hàm Vlookup trong Excel

Để sử dụng hiệu quả hàm Vlookup trong Excel thì người dùng cần nắm rõ các quy tắc của hàm Vlookup. Vlookup  không nhận dạng số và biểu diễn văn bản nên khi làm Vlookup  người dùng sẽ không tìm thấy kết quả phù hợp. Vlookup không nhận dạng số và biểu diễn văn bảng bằng nhau.

Hàm Vlookup trong Excel sẽ kiểm tra xem hai giá trị có trùng khớp nhau hay không, thực hiện so sánh các ký tự gồm dấu cách ở đầu hoặc cuối, so sánh văn bản có dấu cách ở cuối không phải là một đối so sánh chính xác.

Hàm Vlookup hiểu nôm na là việc tra cưu các Text khớp với chuỗi văn bản. Khi đổi số được đặt thành FALSE thì hàm Vlookup sẽ tìm kiếm đối sách chính xác và khi không thể tìm thấy kết quả chính xác hàm sẽ trả lỗi #N/A.Các quy tắc của hàm Vlookup sẽ được áp dụng như sau:

 • Nếu Vlook up bị trùng lặp trong một cột bên trái thì hàm sẽ sử dụng khớp đầu tiên mà nó gặp phải. Ở trong các chuỗi văn bản, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện, bạn để ký tự ở đâu sẽ khớp với bất kỳ bộ ký tự nào văn bản bắt đầu bằng ký tự là “t”. 
 • Quy tắc cho hàm Vlookup trong Excel sử dụng kết hợp gần nhất đó là khi chúng ta đổi số được đặt thành TRUE hoặc bị bỏ qua thì hàm lookup value sẽ được khớp với giá trị gần nhất hoặc bằng với giá trị này.

 

Rate this post